Algemene huurvoorwaarden

Algemene Contractvoorwaarden Bvba F&F Events

Art. 1. Bij aankoop of bestelling erkent de klant uitsluitend te contracteren volgens onderhavige algemene bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Bvba F&F Events (hierna F&F). Uiteraard hebben de op de voorzijde specifiek overeengekomen bepalingen voorrang op de Algemene Voorwaarden. Alle bijkomende bestellingen gebeuren onder aanvaarding dezer algemene voorwaarden. Zij strekken partijen tot wet en primeren op de eventuele aankoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van de klant.

Art. 2. Deze algemene contractvoorwaarden vormen samen met de eventuele vermeldingen en/of bijzondere voorwaarden voorkomende op de voorzijde van de offerte, bestelbon of leveringsbon het contract tussen partijen. De persoon die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde moet worden gericht en toegezonden.

Art. 3. Prijsoffertes blijven gedurende voorgestelde duur geldig. Ze werden steeds opgemaakt op basis van de op dat ogenblik van toepassing zijnde prijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, ed. Elke daaropvolgende verandering van deze elementen kan een overeenstemmende verhoging van de prijsofferte, tot gevolg hebben. Alle offertes zijn opgesteld in de veronderstelling dat in normale voorwaarden zal kunnen gewerkt worden m.b.t. de uitvoeringsmogelijkheden, begaande grond, enz. F&F behoudt zich het recht hetzij een meerprijs aan te rekenen hetzij de werken stil te leggen ingeval deze we voorwaarden niet voorhanden zijn. Mondelinge prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en slechts bindend na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging. Elke wijziging zal als meerwerk in regie worden aangerekend of er zal een afzonderlijke offerte voor opgemaakt worden.

Art. 4. Reservatie is slechts geldig vanaf het moment dat een ondertekend exemplaar van overeenkomst / bestelbon in het bezit is van F&F én nadat de borgsom werd overgemaakt, hetgeen steeds moet gebeuren binnen de acht dagen na ondertekening van het contract. Door de ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over de nodige voorzieningen te beschikken teneinde de goederen te kunnen gebruiken zoals het hoort. Hij erkent tevens voldoende te zijn voorgelicht omtrent het correct gebruik van de verhuurde goederen. Door ondertekening verbindt hij er zich tevens toe de nodige maatregelen te treffen opdat F&F Events kan leveren en plaatsen in de meest optimale omstandigheden en zonder risico.

Art. 5. Door de bestelling worden de goederen specifiek voor de klant voorbehouden, zodat F&F andere gegadigden dient af te wijzen. Loutere annulatie door de klant tot 14 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum, geeft dan ook aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding ten gunste van F&F ten bedrage van 35 % van de totale prijs van de bestelling. Ingeval van annulatie tussen de 14e en de 5e dag voor de overeengekomen leveringsdatum, wordt dit bedrag begroot op 60 % van de totale prijs van het contract. Ingeval van annulatie binnen de 5 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum is de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

Art.6. F&F engageert zich om zoveel als mogelijk de overeengekomen leveringstermijnen te respecteren. Overschrijdingen geven geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding. De opgave van leveringstermijn is vnl. indicatief. Enkel indien uitdrukkelijk het stipte karakter van de levering werd erkend door F&F, zijn de vooropgestelde termijnen van stipte toepassing. Termijnen worden steeds verlengd in gevallen van overmacht. Bij versnelde levering/uitvoering, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, is F&F gerechtigd een meerprijs aan te rekenen. De klant / huurder moet ten alle tijden zorgen dat hij of zijn aangestelde bij de levering aanwezig is, zoniet verliest de huurder alle rechten tot reclamatie’s bij laattijdige controle(eveneens van tel bij opfhaling), tevens behoudt de F&F zich het recht voor niet te leveren en de huurprijs als schadevergoeding aan te rekenen.De goederen dienen geladen en gelost te worden door de huurder.Eventuele medewerking van de verhuurder is een service,maar kan nooit verplichtend zijn.Eventueel laad-of loswerk door de verhuurder wordt aangerekend aan de gangbare daguren.Het laden en/of lossen van voertuigen door de verhuurder/huurder is volledig op risico van de huurder. F&F verstrekt aan de huurder de noodzakelijke inlichtingen omtrent het juiste gebruik van de goederen. Door ondertekening van de overeenkomst erkent de huurder door F&F voldoende te zijn ingelicht over het juiste gebruik en deze instructies nauwkeurig te zullen naleven. Door aanvaarding van de goederen erkent de huurder de perfecte staat van de goederen en in goede staat van werking, behoudens ingeval opmerkingen tegensprekelijk werden vastgesteld op een door beide partijen ondertekend document. Monteren,demonteren,opstellen,opvouwen,enz. van het huurmateriaal is steeds volledig ten laste van de huurder tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Leveren door f&f gebeurd op begaande grond en niet verder dan in een straal van 5m. vanaf het voertuig.

Art. 7. De verhuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van F&F. De huurder mag ze NIET verkopen of zijn rechten op verhuring of een gedeelte ervan overdragen of in onderhuur geven, zonder schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van F&F. De huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het door hem gehuurde goed en dit vanaf het moment dat de huurder,of zijn afgevaardigde de goederen in ontvangst neemt, tot de volledige teruggave.Ook tijdens het transport blijft de klant aansprakelijk voor beschadiging,verlies of diefstal.Klant diendt de goederen goed te verpakken en laden overéénkomstig de aard van de goederen en het transport.Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant. Hij verbindt er zich toe alle derden (bv. de eigenaar van het gebouw of terrein waar hij het goed onderbrengt) op de hoogte stellen van de inhoud van de bestaande overeenkomst en de eigendomsrechten van F&F. De huurder moet de F&F onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere vordering die het goed tot voorwerp heeft (bv. beslag). Bij de minste nalatigheid zullen alle kosten van verlies van het verhuurde goed, de winstderving en de kosten van de revindicatie worden verhaald lastens de huurder en / of diens aangestelden.

Art. 8. Partijen zijn het er bij wijze van uitdrukkelijk ontbindend beding over eens dat elke tekortkoming aan de naleving van de algemene voorwaarden (zo o.m. wanbetaling van de huurprijs, misbruik van het goed, verboden onderverhuring of overdracht van het goed) F&F gerechtigd is, zonder verdere verwittiging, de verhuurde goederen terug te halen.Dit uiteraard onverminderd het recht op huurgelden, schadevergoeding, intresten en kosten. Idem bij faillissement van de klant, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, ontbinding met invereffeningstelling en/of staking van betaling in hoofde van de klant.

Art. 9. De huurder zal een huurprijs betalen zoals bepaald in de huurovereenkomst / factuur.De klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen.Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling van de huur en geeft nooit recht op intresten. Ingeval van verkoop van goederen wordt een factuur opgesteld dewelke (behoudens andersluidende bepalingen) betaalbaar is binnen de 15 dagen. Ingeval van niet- betaling van de factuur op de vervaldatum, wordt het bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 €. Tevens is een conventionele verwijlsintrest van 12 % per jaar van toepassing, en dit vanaf de vervaldag van de factuur, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.Ingeval uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de volledige huur- of koopprijs diende betaald te zijn voorafgaand aan de levering, behoudt F&F zich het recht voor niet te leveren zolang zij niet volledig werd betaald. Herstellingskosten verbonden aan het gebruik van het goed voor zover zij de waarborgsom overstijgen, evenals alle directe en indirecte kosten, belastingen of boeten, waartoe het gebruik van het goed aanleiding zou geven, komen eveneens ten laste van de huurder.

Klachten en opmerkingen omtrent de facturen moeten op straffe van verval van het protest binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum worden gemeld, op het adres van de zetel van F&F, bij middel van een ter post aangetekende brief, waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven waaromtrent wordt geprotesteerd. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de factuur na die termijn als volledig aanvaard dienen te worden beschouwd.

Art.10. De huurder dient in te staan voor verzekering van de door hem gehuurde goederen tegen het bestaand schaderisico (aan het goed, aan derden, diefstal van het goed). Door ondertekening erkent de huurder ervan op de hoogte te zijn dat het goed niet mag gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor het gewoonlijk bestemd is en niet op een andere wijze mag gebruikt worden dan elk normaal en voorzichtig persoon het zou gebruiken. De instructies zijn trouwens eveneens te raadplegen op de website van F&F (www.fenfevents.be) F&F draagt aldus geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de schade dewelke tijdens de huur werd veroorzaakt aan de huurder (of aan derden) door het gebruik, misbruik van het verhuurde goed, of uit een andere omstandigheid of toevalligheid. Vanaf de in ontvangstname is de huurder verantwoordelijk voor de gehuurde goederen en alle gevolgen ervan, waarbij hij uitdrukkelijk verklaart F&F te zullen vrijwaren wanneer deze door een benadeelde derde in rechte zou worden aangesproken. F&F is niet aansprakelijk voor enige verborgen gebreken of stoornissen aan het goed zelf, noch bij verkoop, noch bij verhuur.

Art. 11. De klant garandeert de gehuurde goederen in goede staat van onderhoud te houden. In geval van defect zal hij onmiddellijk F&F verwittigen zodat F&F zelf de oorzaak kan bepalen en evt zelf de herstelling kan uitvoeren/laten uitvoeren. Iedere afwijking van deze regel brengt met zich mee dat de huurder buiten de kosten van de herstelling ook verantwoordelijk wordt voor de schade voortvloeiend uit bv. onvakkundige herstelling of verergerde defecten, onbruik en winstderving.

Art. 12. Verboden in een springkasteel zijn o.m.: eten, drinken, schoenen, messen en alle puntige of snijdende voorwerpen, brillen, kleurpotloden, stiften, verven, schmink, en andere zaken die het springkasteel zouden kunnen beschadigen en/of bevuilen. F & F kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor evt. ongevallen of schade aan bv. grasvelden, of schade te wijten aan elektrische installaties (2000 watt minimum stroomvoorziening). De motor mag niet worden afgedekt en enkel gestopt worden bij het aflaten van het springkasteel. Bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand tot het wordt opgehaald. Enkel bij storm en hevige rukwinden zal de huurder het springkasteel aflaten en dichtvouwen. Indien het springkasteel overnacht zal de huurder het springkasteel aflaten en toevouwen en de blaasinstallatie en verlengdraad afkoppelen,zoniet wordt de waarborg ingehouden voor de extra onderhoudskosten die daar uit voortvloeien.

Art. 13. De huurder garandeert eveneens de nodige zorgvuldigheid aan de dag te zullen leggen teneinde diefstal of verlies van de gehuurde goederen te vermijden: voldoende bewaking en bescherming van de gehuurde goederen. Onmiddellijk na de vaststelling van diefstal of verlies zal hij F&F op de hoogte te stellen van het gebeurde en alles in het werk stellen opdat de nodige maatregelen kunnen worden genomen voor de aangifte, het opsporen van het goed en eventuele vervanging. De huurder is gehouden de door F&F geleden schade te vergoeden, met nadien uiteraard subrogatie in de rechten van F & F om zich te keren tegen de aansprakelijke derde. F&F kan niet gedwongen worden eerst zelf zijn rechten tegen aansprakelijke derde uit te putten.

Art. 14. De huurder zal het goed in dezelfde perfecte staat,gesorteerd en etensvrij terugbezorgen als bij levering. Op het ogenblik van teruggave zullen partijen, ingeval er opmerkingen over de staat van het goed zijn, deze noteren op een wederzijds ondertekend document. De huurder is ervoor verantwoordelijk dat hij vertegenwoordigd is bij de afhaling, zodat een tegensprekelijke vaststelling kan gebeuren. Afwezigheid van de huurder op het afgesproken tijdstip van ophaling legt de bewijslast van goede en volledige teruggave bij hem. Behoudens andersluidend beding, breekt F&F het gehuurde goed op.

Art. 15. Alle verbintenissen zijn ontstaan te Sint-Kruis-Winkel en worden beheerst door het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken zijn die van het gerechtelijk arrondissement Gent, tenzij F&F er de voorkeur aan zou geven te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant. Partijen kiezen woonplaats op de adressen vermeld op de bestelbon/leveringsbon/overeenkomst.